...

Στην πολυκεντρική τυχαιοποιημένη μελέτη PRECISION σε δείγμα 500 ασθενών με κλινική υποψία κακοήθειας προστάτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι στοχευμένες MRI fusion βιοψίες προστάτη είναι πιο αποτελεσματικές σε σχέση με τις υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες συστηματικές βιοψίες, καθώς ανιχνεύτηκαν περισσότεροι κλινικά σημαντικά καρκίνοι προστάτη σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε στοχευμένη MRI fusion βιοψία προστάτη σε σχέση με την συστηματική βιοψία (38% vs. 26%, p = 0.005).

Kasivisvanathan V, Rannikko AS, Borghi M et al. MRI –Targeted or Standard Biopsy for Prostate – Cancer Diagnosis. N Engl J Med 2018; 378(19): 1767 – 1777.

Συνεπώς, πριν από τη βιοψία προστάτη είναι απαραίτητο να γίνεται πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (MRI) προστάτη. Ο Ουρολόγος θα αξιολογήσει τα ευρήματα και επί ενδείξεων θα προχωρήσει σε στοχευμένη MRI fusion βιοψία προστάτη σε κέντρα με εμπειρία και σύγχρονο εξοπλισμό ως εξειδικευμένης μεθόδου για ακριβή ανίχνευση κλινικά σημαντικού καρκίνου του προστάτη.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.