...

Χάρη στη στοχευμένη FUSION διαπερινεϊκή βιοψία, ο προστάτης έπαυσε να είναι πρόβλημα

Με έγκαιρη διάγνωση, που τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Αμερικανική Ουρολογική εταιρεία συνιστούν να γίνεται αμέσως μετά το 50ό έτος της ηλικίας, ο προστάτης είναι μία απόλυτα ιάσιμη πάθηση του ανδρικού πληθυσμού.

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα σε συνδυασμό με την υποστήριξη της νέας τεχνολογίας, επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση και κατ΄ επέκταση την αποφυγή κάθε δυσάρεστης εξέλιξης οφειλομένης στον προστάτη. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:

 1. Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία (MRI) Προστάτη που, με βάση την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU) πρέπει να προηγείται της βιοψίας, επιτρέπει την ακριβή και αξιόπιστη ανίχνευση της οποιαδήποτε αλλοίωσης του προστάτη. Οι πληροφορίες της MRI τομογραφίας αξιοποιούνται με τρισδιάστατη ανασύσταση (3D) του προστάτη και εντοπίζουν με ακρίβεια κάθε τυχόν ύποπτη περιοχή.
 2. Η τεχνολογία Fusion επιτρέπει την σύντηξη με υβριδική εικόνα της Μαγνητικής Πολυπαραμετρικής Τομογραφίας και των εικόνων (Real time) του υπέρηχου κατά τη βιοψία.
  Σε αντίθεση με τη λεγόμενη γνωστική βιοψία (cognitive fusion), η οποία υπολείπεται σημαντικά στα ποσοστά αξιόπιστης θετικής διάγνωσης. Κατόπιν όλων αυτών, η βιοψία (biopsy) με την πρωτοποριακή τεχνολογία fusion επιτυγχάνει εξαιρετική ακρίβεια ελέγχου όλων των πιθανών υπόπτων περιοχών.
 3. Με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας συνιστάται η βιοψία δια του περινέου και όχι διορθικά λόγω των κινδύνων λοιμώξεων που εγκυμονεί. Βασικό πλεονέκτημα της διαπερινεϊκής βιοψίας είναι ότι αποφεύγεται κάθε μορφής επαφή με το έντερο με ότι αυτό συνεπάγεται για την    υγεία του ατόμου, την αποφυγή λοιμώξεων και τη λήψη αντιβιοτικών.

Διορθική βιοψία προστάτου

Διαπερινεϊκή βιοψία προστάτου

Fusion Βιοψία Προστάτη – Πλεονεκτήματα της πρωτοπόρου Διαπερινεϊκής Fusion Βιοψίας Προστάτη (Prostate fusion biopsy) με τη μέθοδο BIOPSEE είναι:

 • Ανώδυνη και υψηλής ακρίβειας εξέταση, καθώς αξιοποιεί τις πληροφορίες της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας και επιτρέπει τη στοχευμένη βιοψία ύποπτων για κακοήθεια εστιών μέσω σύντηξης των τομών της μαγνητικής με υπερηχογραφικές εικόνες σε αληθινό χρόνο (Real time).
 • Μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια της διαπερινεϊκής έναντι της διορθικής μεθόδου, καθώς υπερτερεί στη διάγνωση καρκίνων της πρόσθιας ζώνης και της κορυφής του προστάτη.
 • Σημαντική μείωση των λοιμώξεων και σηπτικών φαινομένων λόγω περινεϊκής και όχι διορθικής (κοπρανώδους) πρόσβασης.
 • Αποφυγή εντερικής προετοιμασίας.
 • Μείωση της πιθανότητας αιμορραγίας από το ορθό, καθώς η βελόνα δεν τραυματίζει πλέον το έντερο.
 • Ταχύτατη ανάρρωση.

Η διαπερινεϊκή βιοψία του προστάτη είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος (gold standard) στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, γιατί εκτός του ότι προσφέρει πλήρη χαρτογράφηση κάθε ύποπτης περιοχής, παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένης θεραπείας (nanoknife, HIFU).

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.