...

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο σε άνδρες άνω των 50 ετών. Οι προληπτικές εξετάσεις (Δακτυλική εξέταση του προστάτη, PSA, Υπερηχογράφημα προστάτη) είναι ύψιστης σημασίας στην πρώιμη διάγνωση της νόσου. Εάν τα αποτελέσματα των αρχικών εξετάσεων είναι ύποπτα για κακοήθεια, τότε είναι αναγκαία η διενέργεια βιοψίας του προστάτη.

Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση των Tu et al. αξιολογήθηκε η διαγνωστική ακρίβεια της διαπερινεϊκής σε σχέση με τη διορθική MRI fusion βιοψία προστάτη για την ανίχνευση κλινικά σημαντικού καρκίνου. Σε 643 ασθενείς με θετική μαγνητική πολυπαραμετρική προστάτη ανιχνεύθηκαν σαφώς περισσότεροι κλινικά σημαντικοί καρκίνοι προστάτη με τη διαπερινεϊκή προσπέλαση (62% vs. 41%, p < 0.0001). Η διαπερινεϊκή MRI fusion βιοψία του προστάτη είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος (gold standard) στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη, γιατί εκτός του ότι προσφέρει πλήρη χαρτογράφηση κάθε ύποπτης περιοχής, παρέχει τη δυνατότητα στοχευμένης θεραπείας (nanoknife, HIFU).

Βιβλιογραφία:

Tu X, Liu Z, Chang T, Qiu S, Xu H, Bao Y, et al. Transperineal magnetic resonance imaging – targeted biopsy may perform better than transrectal route in the detection of clinically significant prostate cancer: systematic review and meta – analysis. Clin Genitourin Cancer 2019; 17(5): e860 – 870.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΤΟ

210 77 18 926

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.